بدینوسیله به اسـتحضار می‌رساند برنامه گردهمایی کشاورزان منطقه در این کارخانه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ حسب برنامه ریزی مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته و این کارخانه هیچگونه نقشی در دعوت از بزرگواران نداشته است.

لذا به منظور تقدیر و تشکر از تمامی کشاورزان و پیمانکارانی که در برهه تولیدی سال جاری همچنین در حال انعقاد قرارداد جهت سال تولیدی آتی همراهی داشته و دارند بنا دارد طی مراسمی در خور و شایسته و طبق برنامه ریزی مقتضی توسط خود کارخانه، اقدامات ویژه ای به عمل آورد.