سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۳ و تاریخ تائید گزارش بشرح جدول زیر است :

 

ردیف نام سهامدارمنتهی به ۳۱ تیر۹6
تعداد سهام(میلیون)درصد
1شركت گروه توسعه بازاركيميا-سهامي خاص193.770
2شركت خدمات بازرگاني پيمان امير173.330
3شركت ايجادابنيه وعمران تابران-سهامي عام163.160
4شركت سرمايه گذاري سليم-سهامي عام163.090
5شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام152.940
6شركت سرمايه گذاري سهم نگرپويا-سهامي خاص132.600
7شركت طراح سيستم ارمغان-بامسئوليت محدود122.290
8شرکت نکا پلاستیک112.220
9شركت مرواريدطلايي خاورميانه-سهامي خاص102.020
10موسسه صندوق رفاه وآتيه خليج فارس قشم101.980
11شركت صنعتي وكشاورزي شيرين خراسان-سهامي عام61.270
12شركت قندبيستون-سهامي عام61.100
13شركت توسعه معادن جنوب-بامسئوليت محدود61.090
14شخص حقیقی61.070
15شخص حقیقی51.060
16سایر34267.01
جمع کل510100