بدینوسیله به اطلاع میرساند کارخانه قند فریمان از تاریخ ۶ مهرماه تحویل چغندر را آغاز خواهد کرد.

پیمانکارانیکه تا تاریخ ۱۵ مهرماه ، صددرصد تعهد خود را تحویل نمایند حداکثر تا ۴۸ ساعت تسویه حساب خواهند شد.