آمار چغندر ۸ ساله

سال139813971396
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)
فريمان 102.7536008351777812.53378031409046128250910
رخ592350452158018069857018058278.910120
ميانجام250.75860523161761898.0534845424480861599.7561800
زاوه 000008478481600
فریمان - 100250851200000
شیرین00000000
جام00000000
غرب 000004460644400
جمع412.514555385436301890.55756101254901123208.65124430

 

سال13951394

1393
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 983.753959053495869773.531825433902723811713520563734
رخ2801052013847838209.5821012300737221.1871010043773
ميانجام1507.563660723886041131.548165551385374842164524442296
زاوه 115.533704745331233.57725851459825087856832588
قهستان000000000
شیرین000000000
جام000000000
غرب 00000330959730032859213
جمع2886.751171401444776422348959251524401171336.15627595159152

 

سال13921391
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 4672003020311368746.753237029128607
رخ320.7511830178889383271131011202680
ميانجام68729815316026919884321543003469
زاوه 314114459345123532.751850015305097
قهستان000000
شیرین00113790060403
جام00714556000
غرب 000000
جمع1788.757312079874055253610214585781369