آمار چغندر ۸ ساله

سال139913981397 
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 37017,77542,462,999102.753,6008,256,828812.533,78026,151,098
رخ93.854,1205,332,233592,3504,493,7131806,9856,069,469
ميانجام574.5523,10522,982,307251.758,63522,957,888898.0534,84532,299,676
زاوه 0000004800
فریمان - 1000002,508,512000
شیرین000000000
جام000000000
غرب 0000000044,606,444
جمع1,038.445,00070,777,539413.514,58538,216,9411,890.5575,610109,126,687

 

سال13961395

1394
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 1,28250,91065,523,623983.7539,59053,495,869773.531,82543,390,272
رخ278.910,12015,657,30428010,52013,847,838209.58,21012,300,737
ميانجام1,599.7561,80074,425,7011,507.563,66072,388,6041,131.548,16555,138,537
زاوه 481,6001,424,763115.53,3704,745,331233.57,7258,514,598
قهستان000000000
شیرین000000000
جام000000000
غرب 0069,815,0740000033,095,973
جمع3,208.65124,430226,846,4652,886.75117,140144,477,6422,34895,925152,440,117

 

سال13931392
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 38117,13520,563,73446720,03020,311,368
رخ221.18,71010,043,773320.7511,83017,888,938
ميانجام48421,64524,442,29668729,81531,602,691
زاوه 2508,7856,832,58831411,4459,345,123
قهستان00417,548000
شیرین0000011,379
جام00000714,556
غرب 0032,859,213000
جمع1,336.156,27595,159,1521,788.7573,12079,874,055