آمار چغندر ۸ ساله

سال139613951394
جمع3208.651244302268464652886.75117140144477642234895925152440117
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 12825091065523623983.753959053495869773.53182543390272
رخ278.910120156573042801052013847838209.5821012300737
ميانجام1599.7561800744257011507.563660723886041131.54816555138537
زاوه 4816001424763115.533704745331233.577258514598
قهستان000000000
شیرین000000000
جام000000000
غرب 00698150740000033095973

 

سال139313921391
جمع1336.156275951591521788.757312079874055253610214585781369
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 38117135205637344672003020311368746.753237029128607
رخ221.1871010043773320.7511830178889383271131011202680
ميانجام484216452444229668729815316026919884321543003469
زاوه 25087856832588314114459345123532.751850015305097
قهستان000000000
شیرین00000113790060403
جام00000714556000
غرب 003285921300000564034

 

سال13901389
جمع2536102145857813693118118625112106990
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 744.7532775257780048623526033414757
رخ417.2513340141135806982102022283304
ميانجام875388203132463510404391539937037
زاوه 49917210140011165181843016471892
قهستان000000
شیرین000000
جام000000
غرب 000000