اعضای هیئت مدیره:

نام عضو حقيقي يا حقوقينام نمايندهسمت
شرکت سرمايه گذاري سليمآقاي رضا آقا محمديانرييس هيئت مديره
شرکت بازرگاني ره پويان تجارت يوتاب آقاي محسن علي حسينينایب رئیس هیئت مدیره
آقاي ابراهيم دهقان پير فاقد نمايندهمدير عامل
آقاي حسين امين دختفاقد نمايندهعضو هيئت مديره
شرکت گروه توسعه بازار کيمياآقاي محمد جامعي مقدمعضو هيئت مديره
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمالآقاي علي بيگدليعضو هيئت مديره
شرکت ترتيان سهماقاي رضا منصوريانعضو هيئت مديره
شرکت ابنيه و عمران تابرانآقاي سعيد نوريعضو هيئت مديره