اعضای هیئت مدیره:

نام عضو حقيقي يا حقوقينام نمايندهسمت
گسترش سرمايه گذاري ايرانياناقاي مسعود آهن فروشرئیس هیئت مدیره
حمل و نقل سمند ايرانيانآقاي سيدمحمد عباس نيانایب رئیس هیئت مدیره
آقاي ابراهيم دهقان پير فاقد نمايندهمدير عامل
توليدي و صنعتي گوهر فامآقاي مهدي اشرفعضو هيئت مديره
ترنيان سهمآقای حسن يافتيانعضو هيئت مدیره
سرمايه گذاري سليمآقای فرهام دهقان قاديکلائيعضو هيئت مديره
ايمن خودرو شرقآقاي محمدحسين حاج اسمعيليانعضو هيئت مديره
امداد کار ايرانيانآقاي فرشاد فرزادعضو هيئت مديره