اعضای هیئت مدیره:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره نام نماینده عضو حقوقی سمت
شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویاآقای سید محمد رضا میررازقیرئیس هیئت مدیره
شرکت مروارید طلایی خاورمیانهآقای غلامرضا کاظمینایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر آقای یوسف محمدی عضو هیئت مدیره
شرکت گروه توسعه بازار کیمیاآقای علیرضا فاطمیعضو هیئت مدیره
شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران آقای سعید نوریعضو هیئت مدیره
شرکت ایران پیروز آقای رضا بهاریعضو هیئت مدیره
شرکت نکا پلاستیک - سهامی خاصآقای محمد علی گرجستانیعضو هیئت مدیره
شرکت توسعه معادن جنوب-عضو علی البدل
آقای محمدرضا جعفرزادهآقای محمدرضا جعفرزادهعضو علی البدل
شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان-عضو علی البدل