تهیه چغندر و امور بهره برداری :

برای تهیه چغندر شصت و دومین بهره برداری در سال ۱۳۹۹ ، از تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵ کار انعقاد پیمان کشت چغندر در کارخانه قند فریمان شروع و در مجموع با تعداد ۷۰۰ نفر چغندر کار در چهار حوزه چغندر کاری کارخانه، به میزان ۴۶۰۰۰ تن در ۱۰۴۵ هکتار قرارداد کشت منعقد گردید.

با توجه به افزایش ۵۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر نسبت به سال گذشته باعث تشویق کشاورزان به کشت این محصول شده است.
علی ایحال ضرورت تدوین یک برنامه جامع و منطقی حمایتی از چغندر کاران در شرایط حاضر توسط مسئولین
وزارتخانه های مرتبط شدیداً احساس میگردد . چرا که با توجه به توان بسیار محدود کارخانجات ، می بایست چتر حمایتی به گونه ای عملیاتی گردد که چغندر کار در صحنه کاشت باقی بماند و همیشه بتواند خود را در کنار کارخانه احساس نماید . البته در حد امکان کارخانه قند فریمان علیرغم مشکلات فوق العاده زیاد مالی در حد مقدورات تلاش بسیار زیادی در راستای حفظ منافع پیمانکاران خود داشته است .
در سال زراعی گذشته با توجه به بیماری های مهم و اساسی که عامل محدود کننده زراعت چغندر قند محسوب میگردد ، از جمله بیماری رایزومانیا و رایزوکتونیا و نيز آفت نماتد چغندر قند ، با هماهنگی انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران و صدور مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تمام کارخانجات ، همانند گذشته اقدام به واردات بذور مقاوم به این بیماری ها نمودیم . که با برنامه ریزی های مناسب و دقیقی که در بخش کشاورزی کارخانه همه ساله انجام می پذیرد ، در بین کشاورزان توزیع می گردد.

کارخانه قند فریمان با دارا بودن آزمایشگاه نماتولوژی در بخش کشاورزی خود با آنالیز خاک مزارع کشاورزان ، انواع آزمایشات بیماری شناسی ، قارچ شناسی و غیره را انجام داده و در کلیه مراحل کاشت ، داشت و برداشت مستمرا راهنماییهای لازم را به کشاورزان عزیز می نماید.