شرکت کشاورزی و باغات فریمان – سهامی خاص – شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵

شرکت سردخانه های ثابت (فریمان) خراسان – سهامی خاص – شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸۲۱۸۵۹

شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان – سهامی خاص – شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۷۲۷۷۰