با تلاش مدیران و همت کشاورزان رکورد جذب چغندر در سال ۱۴۰۱ شکسته شد و از ۱۴۱ هزار تن گذشت