گزارشات كدال

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (۱۴۰۰/۰۱/۰۷)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان)(۹۹/۱۲/۲۷) ضميمه

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان) (۹۹/۱۲/۲۷) ضميمه

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)(۹۹/۱۲/۲۶) ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰(۹۹/۱۲/۰۴)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)(۹۹/۱۲/۰۴) ضميمه

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)(۹۹/۱۱/۳۰) ضميمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۹۹/۱۱/۲۰) ضميمه

شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام(۹۹/۱۱/۱۴) ضميمه

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)(۹۹/۱۱/۱۱) ضميمه

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(۹۹/۱۱/۰۸) ضميمه

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (۹۹/۱۱/۰۷) ضميمه