گزارشات كدال

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(۱۴۰۰/۰۵/۰۵)

افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه) (۱۴۰۰/۰۵/۰۳) ضميمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه)(۱۴۰۰/۰۵/۰۳) ضميمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اتمام قرارداد با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۱۴۰۰/۰۴/۲۸) ضميمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(۱۴۰۰/۰۴/۲۸) ضميمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاری سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(۱۴۰۰/۰۴/۲۸) ضميمه

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)(۱۴۰۰/۰۴/۱۳) ضميمه

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(۱۴۰۰/۰۴/۱۲) ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱(اصلاحیه)(۱۴۰۰/۰۴/۰۶)

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(۱۴۰۰/۰۳/۲۹) ضميمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه)(۱۴۰۰/۰۳/۲۵) ضميمه