گزارشات كدال

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – افزایش سرمایه از محل دارایی های استهلاک ناپذیر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(اصلاحیه) (۹۹/۱۰/۱۰) ضميمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)(۹۹/۱۰/۱۰)

توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۶ مکرر / ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات (۹۹/۱۰/۰۹)

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – انجام افزایش سرمایه ازمحل دارائیهای استهلاک ناپذیر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(۹۹/۱۰/۰۹) ضميمه

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(۹۹/۱۰/۰۸) ضميمه

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ (۹۹/۱۰/۰۶) ضميمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(۹۹/۱۰/۰۶)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)(۹۹/۰۸/۲۸) ضميمه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱(اصلاحیه)(۹۹/۱۰/۰۲) ضميمه

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۹۹/۰۹/۳۰) ضميمه

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۹۹/۰۹/۳۰) ضميمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (۹۹/۰۹/۲۵) ضميمه