گزارشات كدال

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰۱(۱۴۰۱/۱۱/۰۵)ضمیمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(۱۴۰۱/۱۱/۰۴)ضمیمه

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۱۱/۰۴)ضمیمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – مشارکت در عواید تقسیم سود یا منافع خالص دارایی ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۱۰/۱۲)ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰(۱۴۰۱/۱۰/۰۷)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۹/۱۴)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (۱۴۰۱/۰۹/۰۷)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)(۱۴۰۱/۰۸/۳۰) ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۸/۳۰)

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۸/۳۰)ضمیمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۸/۲۳)ضمیمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۸/۲۳)ضمیمه