گزارشات كدال

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) (۱۴۰۱/۰۲/۲۹) ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۲/۲۹)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان)(۱۴۰۰/۰۲/۲۴) ضمیمه

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان)(۱۴۰۱/۰۲/۲۴) ضميمه

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده(۱۴۰۱/۰۲/۲۴)ضمیمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۲/۲۴)ضمیمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۲/۲۲)ضمیمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۲/۱۹)ضمیمه

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۲/۱۸)ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۲/۱۸)

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(۱۴۰۱/۰۲/۱۸) ضميمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۲/۰۸)ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(۱۴۰۱/۰۲/۰۸)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)(۱۴۰۱/۰۲/۰۷)ضمیمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۲/۰۷)ضمیمه