گزارشات كدال

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) (۹۹/۰۷/۲۸) ضميمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه) (۹۹/۰۷/۲۴) ضميمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(۹۹/۰۷/۲۱) ضميمه

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی(۹۹/۰۷/۲۱)ضميمه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (۹۹/۰۷/۱۶) ضميمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – پیش خرید شکر از شرکت فرآورده های غذایی قندجام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱(۹۹/۰۷/۱۰) ضميمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(اصلاحیه)(۹۹/۰۷/۰۶)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۹۹/۰۷/۰۵)

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده (۹۹/۰۷۰۲) ضميمه

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده (۹۹/۰۶/۲۳) ضميمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۹۹/۰۶/۱۲)

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۹۹/۰۵/۰۶)