محصولات عمده شرکت شامل موارد زیر می باشد:

۱- شکر

شکر کیسه ۵۰  کیلوگرمی :

۲- تفاله خشک

 Tofal۳ – ملاس