با همت کشاورزان و پیمانکاران پر تلاش و مسئولین و کارکنان کارخانه ، تحویل چغندر از مرز ۱۳۰ هزار تن گذشت.