با همت کشاورزان و پیمانکاران پر تلاش و مسئولین و کارکنان کارخانه ، تحویل چغندر از مرز ۱۱۰ هزار تن گذشت.