اخبار شركت

01فوریه 2022

با همت مدیران کارخانه ، مدیر عامل محترم و قائم مقام محترم اجرایی و تلاش و پشتکار پرسنل کارخانه ، بعد از چندین سال توقف تولید قند ، خط تولید پخت قند کله راه اندازی گردید.

13دسامبر 2021

با همت کشاورزان و پیمانکاران پر تلاش و مسئولین و کارکنان کارخانه ، تحویل چغندر از مرز ۱۳۰ هزار تن گذشت.