اخبار شركت

23فوریه 2021

بدینوسیله به اسـتحضار می‌رساند برنامه گردهمایی کشاورزان منطقه در این کارخانه به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ حسب برنامه ریزی مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته و این کارخانه هیچگونه نقشی در دعوت از بزرگواران نداشته است. لذا به منظور تقدیر و تشکر از تمامی کشاورزان و پیمانکارانی که در برهه تولیدی سال جاری همچنین در حال […]