امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ با یاری خداوند و همت کلیه مسئولین و کارکنان کارخانه و حضور مسئولین شهرستان فریمان ، تحویل چغندر آغاز گردید.