با همت مدیران محترم و کشاورزان عزیز تحویل چغندر از مرز ۹۰ هزار تن گذشت