با همت مدیران محترم و کشاورزان عزیز تحویل چغندر از مرز ۱۲۰ هزار تن گذشت.