تهیه چغندر و امور بهره برداری :

برای تهیه چغندر ضرورت تدوین یک برنامه جامع و منطقی حمایتی از چغندر کاران در شرایط حاضر توسط مسئولین
وزارتخانه های مرتبط شدیداً احساس میگردد . چرا که با توجه به توان بسیار محدود کارخانجات ، می بایست چتر حمایتی به گونه ای عملیاتی گردد که چغندر کار در صحنه کاشت باقی بماند و همیشه بتواند خود را در کنار کارخانه احساس نماید . البته در حد امکان کارخانه قند فریمان علیرغم مشکلات فوق العاده زیاد مالی در حد مقدورات تلاش بسیار زیادی در راستای حفظ منافع پیمانکاران خود داشته است .
در سال زراعی گذشته با توجه به بیماری های مهم و اساسی که عامل محدود کننده زراعت چغندر قند محسوب میگردد ، از جمله بیماری رایزومانیا و رایزوکتونیا و نيز آفت نماتد چغندر قند ، با هماهنگی انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران و صدور مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تمام کارخانجات ، همانند گذشته اقدام به واردات بذور مقاوم به این بیماری ها نمودیم . که با برنامه ریزی های مناسب و دقیقی که در بخش کشاورزی کارخانه همه ساله انجام می پذیرد ، در بین کشاورزان توزیع می گردد.

کارخانه قند فریمان با دارا بودن آزمایشگاه نماتولوژی در بخش کشاورزی خود با آنالیز خاک مزارع کشاورزان ، انواع آزمایشات بیماری شناسی ، قارچ شناسی و غیره را انجام داده و در کلیه مراحل کاشت ، داشت و برداشت مستمرا راهنماییهای لازم را به کشاورزان عزیز می نماید.