برخی از گواهینامه ها، استاندارها و تقدیر نامه های اخذ شده: