گزارشات كدال

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱(۱۴۰۱/۰۶/۰۷)

افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۵/۲۲)ضمیمه

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۵/۱۸)ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۵/۰۵)

افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مزایده – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۴/۳۰)ضمیمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اعلام آتش سوزی جزئی در ضلع غربی کارخانه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (۱۴۰۱/۰۴/۰۹) ضمیمه

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(۱۴۰۱/۰۴/۰۷)

معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)(۱۴۰۱/۰۴/۰۵) ضمیمه

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۳/۳۰) ضميمه

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۳/۲۲)ضمیمه

افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(۱۴۰۱/۰۳/۱۷)ضمیمه

توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده(۱۴۰۱/۰۳/۱۱)ضمیمه