محصولات عمده شرکت شامل موارد زیر می باشد:

۱-قند کله

 

۲- شکر

شکر کیسه ۵۰  کیلوگرمی :

۳- تفاله خشک

 Tofal۴ – ملاس