به همت مديريت محترم شركت ثابت خراسان محموله بذر خارجي چغندر جهت توزيع به پيمانكاران محترم وارد كارخانه گرديد.